Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 juni 2020

Nieuwe Krimpense coalitie zet LHBTI gemeenschap in de kou

Een meerderheid van de Krimpense gemeenteraad, gevormd door de nieuwe coalitie van SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA, PvdA en ChristenUnie, heeft een discutabele LHBTI motie aangenomen. Het hijsen van de Regenboogvlag door het gemeentebestuur, als signaal dat de gemeente Krimpen LHBTI’s steunt, staat nu op losse schroeven. Een motie van D66, Leefbaar Krimpen en Stem van Krimpen, die concreet vroeg om het hijsen van de Regenboogvlag op basis van een vlagprotocol van het raadhuis, werd door dezelfde partijen verworpen.

 D66 heeft tijdens de raadsvergadering van 4 juni 2020, samen met Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen, een motie ingediend om het hijsen van de Regenboogvlag vast te leggen. Hierin werd het college opgeroepen de regenboogvlag te hijsen bij het raadhuis op belangrijke dagen voor de LHBTI gemeenschap, te weten 17 mei (IDAHOT) en 11 oktober (Coming Out Day). Tot onze grote spijt is deze motie niet aangenomen.

Discutabele motie van de nieuwe coalitie
In de aangenomen motie wordt in algemene zin uitgesproken dat de gemeenteraad de Regenboogvlag jaarlijks hijst op 17 mei en 11 oktober, behalve als dit op een zondag valt. Dit betekent echter dat het college van B&W het hijsen van de Regenboogvlag niet hoeft uit te voeren of te steunen. Daarnaast kan de vlag nu op elke willekeurige plek worden gehesen. Hiermee gaat deze motie totaal voorbij aan de maatschappelijke noodzaak dat juist ook de lokale overheid het signaal moet afgeven dat zij LHBTI’s steunt.

Regenboogvlag wordt willekeurig vlagvertoon
In de aangenomen motie wordt het college verzocht alle groeperingen in de samenleving de mogelijkheid te geven om zich via openbaar vlagvertoon te manifesteren. De argumentatie om vlagvertoon van groeperingen mogelijk te maken is dat men LHBTI niet als een bijzondere groep wil zien, maar als onderdeel van de samenleving. Daarmee wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat de Regenboogvlag juist bedoeld is om acceptatie te van LHBTI’s te bevorderen door het onderwerp zichtbaar te maken.

Regenboog stembusakkoord opgeblazen
D66 is ernstig teleurgesteld in het feit dat VVD en PvdA, ondertekenaars van het Regenboog Stembusakkoord in 2018, zich nu onttrekken aan de uitvoering hiervan. Dit met een schijnargumentatie dat alleen het vastleggen van het hijsen van de Regenboogvlag te beperkt is om de LHBTI gemeenschap te steunen. Met het steunen van de discutabele motie laten VVD en PvdA de Krimpense LHBTI’s ernstig in de steek en schuiven zij het onderwerp terug onder het tapijt.

Opmerkelijke rol christelijke partijen
SGP, ChristenUnie en CDA gaven in de discussie te kennen dat zij op basis van geloofsovertuiging moeite hebben met het hijsen van de Regenboogvlag in relatie met LHBTI beleid, maar dat ze door gelijkstelling met vlagvertoon van ander groeperingen deze motie wel steunden. Deze houding van de christelijke partijen onderstreept voor D66 de noodzaak om pal te blijven staan voor volledige acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen. D66 zal zich onverminderd blijven inspannen voor een kleurrijk Krimpen waar iedereen ongeacht levensovertuiging, afkomst of seksuele geaardheid de vrijheid heeft om zichzelf te zijn en zijn leven in te richten zoals hij of zij dat wil.