Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene Politieke Beschouwingen D66 Krimpen aan den IJssel n.a.v. de Kadernota 2018

 

1e termijn raadsfracties (maandag 3 juli 2017)

(gesproken tekst geldt)

Voorzitter, wethouders, collega-raadsleden en overige aanwezigen,

De tijd vliegt ons door de vingers. Vandaag ligt ter bespreking voor de Kadernota 2018, de vierde kadernota van dit college. En alweer de laatste van deze collegeperiode. En daarmee dus ook een beetje een beleidsarme, want zo wordt ons voorgehouden: 2018 is een overgangsjaar. Laten we het hopen! 2018 is in ieder geval een verkiezingsjaar en het college houdt zelf rekening met alle denkbare opties, want in de risicoparagraaf wordt vast met mogelijke wachtgeldregelingen rekening gehouden. Dat zal dan in ieder geval niet voor wethouder Blankenberg zijn. Want die gaat volgend jaar na een lange politieke carriere met pensioen. Verneem ik uit de krant, zoals we de laatste tijd wel meer van wethouder Blankenberg vernemen via de krant. Dat wordt dan inderdaad wel een serieuze overgang in 2018. Hoewel je er bij de PvdA in Krimpen nooit helemaal zeker kunt zijn wanneer iemand definitief weggaat. En dat is dan trouwens in dit geval dan weer vanuit menselijk perspectief goed nieuws!

Voorzitter:
Ter zake! Want hoewel dan de laatste (?) en beleidsarm, valt er toch zeker wel wat te zeggen over deze kadernota. De eerste kadernota van dit college in 2014 verscheen toen het college pas enkele weken daarvoor was gevormd, en daardoor nog niet heel erg beleidsinhoudelijk was, ook al omdat er gekozen was om geen collegeakkoord op te stellen. Eigenlijk hebben we dus deze collegeperiode maar twee volwaardig politiek inhoudelijke kadernota’s gekregen. En toch moeten wij fractievoorzitters daar dan weer onze algemene beschouwingen op maken. En het ook een beetje toegankelijk en leuk houden. U merkt het al dames en heren: het raadswerk is mooi, maar niet eenvoudig!

Vorig jaar liet het college ons weten ‘begeistert’ geraakt te zijn door duurzaamheid en besteedde daar de nodige aandacht aan. Dit jaar is dat thema niet weg, maar toch opvallend minder prominent aanwezig. De kadernota meldt ons dat het college zich de afgelopen jaren heeft gestort op tal van beleidsterreinen. Bv. de transities in het sociaal domein, de verdere afwikkeling/uitwerking van de voorzieningendiscussie, mobiliteit en bereikbaarheid. Natuurlijk ook het onderhoud van de openbare ruimte (wegen, riolering, begraafcapaciteit, riolering) en omgekeerd afval inzamelen. En vast nog veel meer. Er is veel werk verzet en gelukkig staan we er ook financieel weer wat steviger voor. Ten minste: op het eerste gezicht.

Voorzitter:
Deze kadernota leest af en toe alsof dit college al aan zijn afscheidstournee is begonnen: geen collegeakkoord dat naar voren keek, maar nu in ieder geval achteromkijkend de tevreden constatering dat veel is bereikt; hoewel er nog veel te doen valt. Dat is waar, waarvoor de complimenten aan dit college. Maar het is ook waar dat als je niet weet waar je naar op reis was je ook nooit weet of je bent aangekomen.

Voorzitter:
Er liggen twee belangrijke beleidsuitspraken die vragen om nadere uitwerking: ten eerste de wens om toe te werken naar inclusiviteit in Krimpen. En ten tweede de strategische visie op de Krimpenerwaard van de Waardcommissie. Twee flinke opgaven.

Over inclusiviteit wordt vooral gezegd dat er nog veel over nagedacht moet worden. Jammer dat dat niet iets verder uitgewerkt is, want er valt nog veel te bereiken in Krimpen op dit gebied. Wellicht iets voor de volgende collegeperiode dan. Inclusiviteit gaat voor D66 in ieder geval nog heel veel verder dan een gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking. Inclusiviteit gaat over gelijkwaardige participatie van iedereen: de participatie van mensen, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, religie, opleiding, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, fysieke gesteldheid of verblijfstatus. Kortom voorzitter: zelfs de participatie van mensen die niet op D66 stemmen!

Dat gaat vast nog interessante discussies opleveren. Ik kijk er naar uit! En ik kijk er vooral naar uit hoe we ons dit maatschappijbeeld zo eigen gaan maken dat we er geen speerpunt van beleid meer van hoeven te maken, simpelweg omdat het de universele en niet te vervreemden rechten van ieder mens zijn.

Voorzitter:
Over de strategische visie van de Krimpenerwaard hebben we als raad al afgesproken aan de slag te gaan met de voor de Krimpenerwaard belangrijke thema’s. Ook wat mijn fractie betreft een belangrijk aandachtspunt de komende periode. Een heel relevant en maatschappelijk vraagstuk met ingrijpende gevolgen voor de Krimpense samenleving. Waarbij de oplossingen veel tijd vragen en waarbij grote financiële belangen in het geding zijn en waarbij veel partijen betrokken zijn. Toch?

Voorzitter:
Typisch zo’n vraagstuk zoals we dat omschreven hebben in onze lokale referendum- verordening. Echt een maatschappelijke vraag om – als we zelf meer zicht op de diepgang van het vraagstuk en de mogelijke oplossingsrichtingen hebben – de Krimpense inwoners de ruimte en gelegenheid te geven om zich uit te spreken middels een raadplegend referendum. Het zou mooi zijn als de raad dit in haar verdere verdieping mee zou willen nemen. Dat zou de voorgestelde oplossingen echt maatschappelijk draagvlak geven.

Voorzitter:
Het begint er op te lijken, dat elke zichzelf respecterende fractie in deze raad, met haar eigen busstationverhuisplan moet komen. We zeiden het al: 2018 is een verkiezingsjaar! Ik kan u vandaag melden dat wij hier ons plan niet gaan indienen. En daar mag u niet uit concluderen dat wij onszelf niet respecteren! Maar het lijkt ons toch echt veel beter om dit soort vraagstukken in de juiste volgorde en voldoende diepgang te behandelen. Dus eerst graag een integrale aanpak en vaststellen welk soort oplossing de beste bijdrage levert aan de totale verbetering van de bereikbaarheid en wat ons dat waard is. Dan naar de tekentafel. Niet omgekeerd graag. Daar doen we echt niemand een plezier mee.

Voorzitter:
Nog even een beetje techniek. Mijn fractie is blij met het inzicht van het college dat het verruimende financiële meerjarenbeeld perspectief biedt om de indexering van de OZB voor 2018 achterwege te laten. Dat is goed nieuws voor onze inwoners en scheelt weer een amendement. Want in eerdere jaren was het college hier nog niet zo enthousiast over. Misschien omdat verkiezingsjaar 2018 er nu aankomt wel? Of is het vast een voorschot om de nadelige effecten van wegvallende voordeeltjes te compenseren (egalisatiereserve Reiniging)? Hoe dan ook: fijn nieuws; jammer dat u dan voor de project- en erkenningssubsidies weer wel de nullijn hanteert. Dat betekent voor die door ons allemaal toch zo gewaardeerde organisaties en maatschappelijke initiatieven toch een reële lastenverzwaring, zonder dat duidelijk is waarom het college van oordeel is dan een lastenverzwaring hier wel op zijn plaats is. Licht dat nog eens toe voor ons.
Overigens kunt u overwegen een besparing in te boeken door weer uit te gaan van een college met drie wethouders.

 

Voorzitter:
De transities in het sociaal domein zijn de afgelopen jaren in Krimpen met succes ingevoerd. Complimenten aan allen die zich hiervoor hebben ingezet. Het lijkt altijd makkelijk als er zich geen rampen hebben voorgedaan. Maar dat doet geen recht aan het harde en soms moeilijke werk wat hier verzet is. Wel maakt mijn fractie zich zorgen over de nu noodzakelijke transformatie, zeker ook in de jeugdzorg. Het geld raakt in snel tempo op. Als we niet oppassen dan loopt het tekort in 2022 op tot bijna € 2,3 miljoen. Werk aan de winkel dus om te voorkomen dat dit een forse aanslag gaat betekenen op de financiële ruimte binnen andere beleidsterreinen.

Voorzitter:
Al vaker heb ik er vanaf deze plaats op gewezen dat het niet (kunnen) halen van met de raad afgesproken financiële taakstellingen er niet toe mag leiden dat de hele taakstelling geschrapt mag worden. Niet schrappen, maar corrigerende maatregelen of alternatieve ombuigingsvoorstellen is wat er nodig is. De taakstelling was een afspraak, geen suggestie.

Voorzitter:
Is dit college nu daadwerkelijk duurzaam betrokken bij het thema duurzaamheid? En dan betrokken in welke zin? Zoals de Engelsen het zeggen: are you ‘involved’ or are you ‘committed’? Voor diegenen die moeite hebben met het onderscheid (college: let op!): kom ik weer met mijn eitje. Maar nu als bacon & eggs – de Britse bijdrage aan de wereldkeuken. Denk aan een kip en denk aan een varken: bij bacon & eggs zijn beiden betrokken, maar de kip is ‘involved’ en het varken is ‘committed’.

Voorzitter:
Al met al mogen we denk ik niet mopperen. Althans: niet van u, voorzitter. Want u moppert een beetje in uw wekelijkse column over het mopperen in onze gemeente. En dan mag ik natuurlijk daar weer niet over mopperen. Maar voorzitter: mopperen is niet altijd alleen maar negativisme. Het is ook vaak een uiting van teleurstelling of frustratie. Over gemiste kansen, over niet gehoord worden. Een inclusieve maatschappij kijkt ook om naar de mopperaars. Omdat zij er ook toe doen. Maar vooral omdat soms er meer vooruitgang valt te realiseren door echt te luisteren naar (constructieve kritiek) in plaats van zelfgenoegzaam terug te kijken op hetgeen al bereikt is. Kortom: zonder gemopper geen vooruitgang!

Ik dank u voor uw aandacht.

Klik hier voor de PDF-versie Alg Beschouwingen D66 KN2018 1e termijn

Gepubliceerd op 04-07-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018