Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke termijn Algemene beschouwingen Kadernota 2020

 

 Algemene Beschouwingen Kadernota 2020 D66 Krimpen aan den IJssel 

 

 De grote verbouwing van Krimpen 

In de kadernota 2020 stelt het college dat we aan de vooravond staan van een ‘grote verbouwing’ van Krimpen aan den IJssel. D66 stelt zich de vraag of een verbouwing wel de juiste benadering is. Bij een verbouwing gaat het immers over een uitbreiding of een gewijzigde indeling. In onze ogen moet eerder sprake zijn van een renovatie, het herstellen of vernieuwen om een pand bruikbaar te maken naar nieuwe maatstaven en normen. Misschien moeten we wel met elkaar besluiten tot een vernieuwbouw, het gedeeltelijk slopen en opnieuw bouwen om werkelijk toekomstbestendig te worden. 

Staat Krimpen aan den IJssel op instorten? 

Is het dan zo slecht gesteld met Krimpen aan den IJssel? Nee, dat nu ook weer niet. We mogen vaststellen dat er veel goed geregeld is en goed gaat in Krimpen aan den IJssel en dat er goede plannen zijn om op korte termijn Krimpen verder te verbeteren. Denk aan het riolerings- en herstratingsproject Langeland The Next Generation. Denk aan de aanpak van de Grote Kruising. Denk aan de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Denk aan de individuele benadering van Krimpen Wijzer bij vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Denk aan voorzieningen zoals zwembad De Lansing en de kinderboerderij Klein Boveneind. 

We kunnen met zijn allen in zekere mate tevreden zijn. Maar met de kadernota 2020 geeft het college een duidelijke “wake up call”. Financieel gezien staat de gemeente er structureel slecht voor. We zullen soms pijnlijke ingrepen moeten plegen om bestaande uitgaven en voorzieningen te beperken en in de lasten voor inwoners aanpassingen doen om dienstverlening kostendekkend te maken. 

D66 is blij met de inspanningen van het college om een grondige analyse te maken van de huidige situatie, om verborgen gebreken aan het licht te brengen, om scheefgroei uit het verleden inzichtelijk te maken. Dit is de noodzakelijke start om helderheid te krijgen op welke punten verbouwing of liever gezegd renovatie nodig is. 

Centraal probleem: uitgaven sociaal domein 

We moeten constateren dat er sprake is van een ernstige scheefgroei in de uitgaven voor het sociaal domein. 31 miljoen euro, ruim 40 procent van de gemeentelijke begroting gaat naar het sociaal domein. En het lijkt wel alsof er sprake is van een ongeleid projectiel, of de zorgvraag op verschillende terreinen onbeheersbaar is. 

Natuurlijk moeten we vaststellen dat met name de decentralisatie van taken zonder het ter beschikking stellen van de benodigde middelen een belangrijke oorzaak is van de sterk oplopende tekorten. Maar naar de mening van D66 is er meer aan de hand. 

Onze analyse is, dat er in de afgelopen jaren een structurele onbalans is ontstaan tussen wat er nodig is aan zorg om mensen die niet volledig kunnen functioneren in de maatschappij te ondersteunen en het beroep dat er wordt gedaan op middelen. 

Het college geeft aan dat uit een benchmark onderzoek is gebleken dat de kosten voor de programma’s preventie, basishulp en individuele hulp in Krimpen aan den IJssel substantieel hoger zijn dan in vergelijkbare gemeenten. Algemene Beschouwingen Kadernota 2020 D66 Krimpen aan den IJssel 

Moeten we vaststellen dat de roep om identiteitsgebonden zorg leidt tot onredelijke kostenopdrijving, oftewel een vorm van upscaling? Kan het zijn dat de aandacht voor identiteitsgebonden zorg en meer dan evenredige kostenstijging tot gevolg heeft? 

Is het wellicht zo, dat er niet alleen sprake is van een groter beroep op ondersteuning maar dat er ook prijsopdrijvende effecten zitten in de indicatiestelling, de bepaling van zorgzwaarte? Worden de enorme onvoorziene stijgingen van jeugdzorg niet alleen veroorzaakt door de zorgvraag maar ook door externe factoren ten gevolge van onze deelname in Jeugdhulp Rijnmond? Hoe kan het zijn dat ca 80% van de kosten voor jeugdhulp worden uitgegeven voor ongeveer 30% van het aantal kinderen? Graag horen we welke concrete mogelijkheden het college ziet om deze kosten te beïnvloeden en terug te schroeven. 

Voor D66 is duidelijk dat het niet langer verantwoord is om verdere kostenstijgingen te laten plaatsvinden. Dat het noodzakelijk is om waar mogelijk en verantwoord te snijden in bestaande patronen en regelingen. Het kan en mag niet zo zijn, dat Krimpen aan den IJssel geen plannen kan maken en uitvoeren in de programma’s woon- en leefomgeving en samenleven omdat een te royaal sociaal vangnet in stand moet worden gehouden. Krimpen aan den IJssel is geen zorginstelling, maar moet een kleurrijke, levendige gemeente zijn waar het voor alle inwoners goed wonen en leven is. Zoals het college in haar kernboodschap verwoordt: een inclusief, veilig, leefbaar en duurzaam Krimpen. 

Inclusieve samenleving 

Inclusiviteit is de afgelopen perioden een veel gebruikte term. Dit college is zich er van bewust dat inclusiviteit verder reikt dan het ervoor zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen. Inclusief betekent ook gelijke kansen, geen discriminatie in welke vorm dan ook, respect voor individuele vrijheden, mogelijkheden om op alle mogelijke manieren te participeren in voorbereiding en uitvoering van gemeentelijk beleid. We zijn dan ook benieuwd naar de inclusiviteitsagenda van het college. 

We zijn blij te kunnen constateren dat er toenemende aandacht is voor de positie van LHBTI’ers, met name ook de jongere generatie. We gaan er dan ook van uit dat op Coming Out day vrijdag 11 oktober onze gemeente met trots de regenboogvlag hijst. We roepen de raad en werkgroep op om serieus werk te maken van de dialoogdag seksuele diversiteit. 

Binnen die inclusiviteit vraagt D66 bijzondere aandacht voor de positie van jongeren in onze gemeente. Op diverse terreinen geeft het college aan dat jongeren op een voor hen passende wijze worden betrokken bij de opzet en uitvoering van plannen. 

Welke concrete stappen hebben de verschillende portefeuillehouders genomen om hier handen en voeten aan te geven? Culturele activiteiten voor jongeren? Sport en recreatie? 

De zogenoemde ‘groene druk’ is toch niet alleen in beeld om de kosten voor het sociaal domein te duiden? 

In 2020 vieren we de 75-jarige bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. We roepen het college op om voor die viering samenwerking te zoeken met alle maatschappelijke partijen en deze niet te beperken tot een geregisseerde viering vanuit het comité 40-45 en het gemeentehuis. Algemene Beschouwingen Kadernota 2020 D66 Krimpen aan den IJssel 

Cultuur 

Het college formuleert in het hoofdstuk samenleven dat cultuur een belangrijke rol kan spelen in de Krimpense samenleving. Voor D66 is dit een understatement. 

Cultuur is een integraal onderdeel van een kleurrijke samenleving. Cultuurbeleving is onmisbaar voor het creëren van samenhang en het ervaren van diversiteit. 

D66 steunt van harte de voorgestelde beleidsintensivering voor de cultuurnota. De Cultuurwerkplaats verdient de ruimte en de structurele financiële middelen om het culturele leven in Krimpen te stimuleren. In het kader van de behandeling van de Cultuurnota zullen wij concreet ingaan op een aantal wensen en ideeën om cultuur een positieve impuls te geven. Culturele activiteiten spelen beslist een rol in het sociale domein, kunnen bijdragen tot preventie van zorgkosten. Maar cultuur reikt verder dan het sociaal domein, verdient een volwaardige zelfstandige plaats in onze gemeente. 

Woon- en leefomgeving 

Waar het college spreekt over de woon- en leefomgeving als fundament heeft D66 zorgen over de degelijkheid van het fundament. Bijvoorbeeld als het gaat om de woningbouw en het beschikbaar zijn van passende woonruimte voor onze inwoners. 

Het woningaanbod moet aansluiten bij de wensen van de huidige en toekomstige inwoners. Het college heeft aangekondigd in 2019 een geactualiseerde Woonvisie voor te leggen. Wat is daar de stand van zaken? Kan het college aangeven wat daarin de plaats van een vernieuwde Centrumvisie en hoe een geactualiseerd Centrum Zuid plan daarin is opgenomen? Wat wordt er concreet ondernomen om meer kansen op de woningmarkt voor jongeren te creëren? Wanneer wordt het disproportionele aandeel sociale woningbouw rechtgetrokken? Welke sturing vindt er plaats om een woningaanbod te creëren in een prijsklasse tussen sociale woningbouw en vrije sector, met andere woorden betaalbare huurwoningen in de vrije sector? 

De komende jaren pakken we de grote kruising flink aan. Niet alleen gaan we deze reconstrueren, we gaan juist ook de doorstroming bevorderen. Om dat in goede banen te kunnen leiden is het wenselijk dat de verbindingsweg rotonde Carpe Diem en Lekdijk er komt. Welke vooruitgang valt er te melden dit dossier? Al met al mag er een grotere verkeersintensiteit worden verwacht op de N210. D66 ziet hier een koppelkans om oplossing van het dossier geluidsoverlast N210 te koppelen aan het dossier grote kruising en verbindingsweg. 

Duurzaamheid 

D66 is blij met de impulsen die op het gebied van duurzaamheid worden gegeven. Zeker ook de voorbeeldfunctie van de gemeente bij het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. 

De nadere uitwerking van het Klimaatakkoord zal nog enige tijd in beslag nemen. Wij kijken positief naar de transitievisie warmte die eind 2021 zal worden gepresenteerd. 

Intussen sporen wij het college aan om meer ruchtbaarheid te geven aan de bestaande mogelijkheden van de Duurzaamheidslening om energiebesparende maatregelen te nemen en daarmee woonlasten te verlagen. Algemene Beschouwingen Kadernota 2020 D66 Krimpen aan den IJssel  

Ook zien wij meer mogelijkheden gezamenlijk met de Woonwijzerwinkel om initiatieven te stimuleren en bijvoorbeeld buurtgewijs pilots op te zetten. Daarbij zou het drempelverlagend werken als de Woonwijzerwinkel in Krimpen aan den IJssel aanwezig zou zijn en inwoners niet naar Rotterdam hoeven te reizen. 

Leefbaarheid 

Onderdeel van de leefbaarheid is het hebben van een schone, veilige woonomgeving. Het hebben van goede voorzieningen op het gebied van horeca en mogelijkheden voor recreatie. Wanneer gaat het college de aangekondigde nota Sturen op leefbaarheid in het integraal veiligheidsplan voorleggen, wanneer komen er plannen voor recreatieve invulling van het Zwaneneiland en het park Middenwetering? 

Lastendruk 

Ten aanzien van de lastendruk stelt het college dat het onduidelijk is of het huidige voorzieningenniveau met de huidige lokale lastendruk in stand kan blijven. Wat D66 betreft is verhoging van gemeentelijke belastingdruk in algemene zin niet gewenst. Wel zien wij mogelijkheden om gerechtvaardigde lastenverzwaring door te voeren. Bijvoorbeeld ten aanzien van de afvalstoffenverwerking. Voor ons geldt als uitgangspunt dat dit kostendekkend moet worden uitgevoerd. Daarbij moet natuurlijk wel zeker zijn dat het kostenniveau reëel is. Gezien de enorme onvoorziene stijging van kosten van afvalverwerking door Cyclus vragen wij ons wel af welke actie het gemeentebestuur denkt te ondernemen om kosten voor operationele wijzigingen terug te draaien of te beperken. Overigens is D66 van mening dat de afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens relatief te laag is ten opzichte van de heffing voor eenpersoonshuishoudens. Het is billijk dat een groter huishouden dat meer afval produceert ook een hogere heffing betaalt. Wij sporen het college aan om op dit punt de tarieven bij te stellen. 

Ten aanzien van de OZB-belasting zijn wij van mening dat een nieuwe afweging van WOZ waarden en tarief OZB kan plaatsvinden in relatie tot de uitkering uit het Gemeentefonds. 

Smart Sustainable Cities 

Met groot enthousiasme werd afgelopen jaar het Smart Sustainable Cities programma in Krimpen geïntroduceerd. Onze gemeente was de eerste van Nederland die zou gaan deelnemen aan dit programma. De big data die door middel van dit programma in kaart worden gebracht, biedt ons als gemeente inzicht in waar we het als gemeente goed doen en waar we wellicht wat laten liggen. Wanneer kunnen we de eerste resultaten uit het SSC programma verwachten? Welke concrete vervolgacties verwacht het college hieruit te kunnen nemen? 

De D66 fractie wil niet nalaten om haar vertrouwen uit te spreken in een verstandige aanpak van het college van de financiële problematieken waarvoor de gemeente zich ziet geplaatst. Daarbij kan het college rekenen op onze positief-kritische ondersteuning. 

AB kadernota 2020 D66 Krimpen aan den IJssel

Kadernota_2020

Gepubliceerd op 20-09-2019 - Laatst gewijzigd op 20-09-2019